Dumnikani Beltin Forum Index Dumnikani Beltin
Taht id-dell tal-Matrici
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in            Calendar

NEWS:
regghu zbaljaw
Goto page Previous  1, 2
 
Post new topic   Reply to topic    Dumnikani Beltin Forum Index -> Dumnikani Beltin
View previous topic :: View next topic  
Author Message
cityval
Site Admin


Joined: 17 Jul 2006
Posts: 445
:


Items

PostPosted: Fri Sep 05, 2008 8:58 pm    Post subject: Reply with quote

@Kalaroga

Naqbel ma hafna li ghedt imma ghandek ZBALL KBIR...San Duminku lil KULLHADD HABB, anke l-albigizi u l-eretici tant li nafu kemm kien jikbi ghalihom. Jekk kien jobghod San Duminku, kien jobghod L-EREZIJA w T-tghallim zbaljat u d-dnub imma mhux il-midneb!

Issa billi nghidu l-fatti kif inhuma w inbilli niftahru bix-xoghol li jsir ghal festa ma nkunux qed inweggaw lil hadd.
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Fra Dumink
Dumnikan Kbir
Dumnikan Kbir


Joined: 13 Aug 2008
Posts: 28
:


Items

PostPosted: Fri Sep 05, 2008 9:20 pm    Post subject: Reply with quote

Ghaziz Kalaroga,
Niehu gost li inti studjajt bir-reqqa il-hajja tal-Patrijarka ta' Guzman. Allura jmissek taf li San Duminku habb ukoll lill-eretici u l-Albigizi, infatti stinka ghalihom. San Duminku ma habbx l-erezija mhux l-eretiku.
Kif taf San Duminku habb ukoll il-verita`, u kif qal l-Imghallem min mhux fidil fil-ftit ma jistax ikun fidil fil-hafna. Dawn li jichdu verita` hekk ckejkna iridu joqghodu attenti ferm...ghax gidba twassal ghal-ohra, u fl-ahhar il-giddieb jibda jemmen il-gideb tieghu!
Mill-bqija kif nista` ma naqbilx mieghek li l-importanti hu li nimxu fuq il-Passi tal-Mulej!
Il-fatt li ghandna Parrocca Matrici u Bazilika u kollu wirt minn San Duminku u uliedu u ghalhekk niddefenduh meta xi whud imaqdruh. Ahna ma rridux dak li m'ghandiex imma biss dak li hu taghna u jkun irrispetat, kif nirrispettaw l-ewwel kollegjata jew l-ewwel kwadru inkurunat tal-Belt.
Ahna nhobbu l-Verita, kif habba wkoll San Duminku.
Back to top
View user's profile Send private message
kalaroga
Dumnikan Kbir
Dumnikan Kbir


Joined: 23 Jul 2008
Posts: 173
:
Location: Sliema

Items

PostPosted: Fri Sep 05, 2008 9:20 pm    Post subject: Reply with quote

Tassew li kien jibki ghalihom imma meta waslu ghal mument tal-prova jigifieri meta intefghu il-vangelu u l-kotba taghhom fin-nar u l-vangelu ma nharaqx, san Duminku insibu li ikkundannahom quddiem Alla tal-falzita li kienu ixerrdu!!

Vera illi ma jsir xejn hazin billi niftahru b'li ghandna imma nahseb laqqas ghandna npaxxu lill ohrajn u ninkeddu bit tghajjir taghhom!! Halluhom jigdbu kemm iridu!! Li ma ghandhom xejn hdejna mhux ahna nghiduh.....imma il-website taghhom stess u ir-ritratti li fiha......nofs tuzzana nies jipprovaw jinghaqdu gruppi biex jidhru hafna fir-ritratti Smile
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail MSN Messenger
kalaroga
Dumnikan Kbir
Dumnikan Kbir


Joined: 23 Jul 2008
Posts: 173
:
Location: Sliema

Items

PostPosted: Fri Sep 05, 2008 9:27 pm    Post subject: Reply with quote

Nixtieq inzid illi anke hawn nies li jxerrdu il-qlajja li id-Dumnikani kienu jezercitaw l-inkwizizzjoni....nahseb gieli smajthu biha din l-ahwa? Allura insaqsi....kif jista bniedem imur il-quddies quddiem Alla, meta mbaghad juza ilsienu fuq dawn l-affarijiet??!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail MSN Messenger
cityval
Site Admin


Joined: 17 Jul 2006
Posts: 445
:


Items

PostPosted: Fri Sep 05, 2008 9:28 pm    Post subject: Reply with quote

Habib kalaroga,

Fil-kaz tal-kotba, San Duminku ma kundanna lil-Hadd quddiem Alla. Dak il-miraklu wera li t-taghlim tal-Eretici kien zbaljat. Kif wera f`hajtu San Duminku, Sidna Gesu Kristu jghallimna li ma nikkundannaw lil-HADD imma nikkundannaw u niddisprezzaw id-DNUB.
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
cityval
Site Admin


Joined: 17 Jul 2006
Posts: 445
:


Items

PostPosted: Fri Sep 05, 2008 9:39 pm    Post subject: Reply with quote

kalaroga wrote:
Nixtieq inzid illi anke hawn nies li jxerrdu il-qlajja li id-Dumnikani kienu jezercitaw l-inkwizizzjoni....nahseb gieli smajthu biha din l-ahwa? Allura insaqsi....kif jista bniedem imur il-quddies quddiem Alla, meta mbaghad juza ilsienu fuq dawn l-affarijiet??!!


L-ewwel inkwizizjoni kontra l-erezija bdiet xi 35sena wara l-mewt ta S.Duminku. Issa l-isfurtuna hi li fil-medju evu w anke hafna sekli wara, il-knisja mhux biss kienet ghaqda religjuza izda forza politika li kienet tigi wzata min hafna stati differenti ta dak iz-zmien. Kaz partikolari kienet il-qerda tal-kavallieri templari, li l-papa ta dak iz-zmien hareg id-digriet tal-inkwizizjoni fuqhom taht l-influwenza tar Re Filippu ta Franza. Ir-re Filippu ma kienx xi nisrani anzi...dak li gel lil-papa kien biex jihu f`idejh il-gid li kella dak iz-zmien l-Ordni tat-Templari. Rigward l-involviment tad-dumnikani, dan ma jistax jigi michud minhabba li l-Vatikan kien ipoggi lil xi dumnikani minhabba li ma kellomx irbit finanzjarju u minhabba l-istudji profondi taghhom biex ifitxu l-verita. Anke ordnijiet ohra kienu parti mil-iknwizzjoni li kienu dejjem ikunu taht it-tmexxija tal-Kapitlu tal-post.Pero l-inguzztizji u l-mohqrija kienu f`idejn l-istat. L-inkwizzizjoni hafna drabi giet minfuha mil-eghdewwa tal-knisja. Pero ahna nafu li l-knisja Ghamila Alla imma Jmexxuha l-BNEDMIN u ghalhekk nemmen li l-inkwizzizjoni kienet zbaljata u tat lok ghal abbuz kbir mil-kbarat tal-pajjiz ta fejn saru l-ingustizzji.
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Fra Dumink
Dumnikan Kbir
Dumnikan Kbir


Joined: 13 Aug 2008
Posts: 28
:


Items

PostPosted: Fri Sep 05, 2008 9:59 pm    Post subject: Reply with quote

Iva patrijiet Dumnikani kienu fl-Inkwizizzjoni ghaliex il-knisja dejjem afdatilhom l-ghola ufficji li kellha. Ara x'dizastru kieku l-inkwisizzjoini giet afdata f'idejn haddiehor?!
Facli naghmlu gudizzju fuq l-imghoddi, imma dak qatt ma hu gudizzju sincier u veritier.
Imma l-maggoranza assoluta tal-kleru li mexxew l-Inkwizizzjoni kienu sacerdoti djocesani...bhal dawk tal-kolleggjata Nawfragata.
Back to top
View user's profile Send private message
kalaroga
Dumnikan Kbir
Dumnikan Kbir


Joined: 23 Jul 2008
Posts: 173
:
Location: Sliema

Items

PostPosted: Sat Sep 06, 2008 12:09 am    Post subject: Reply with quote

Imma jien ridt infisser inkwizizzjoni jigifieri il-qtil ta nies bla razan kif hawn min ixerred......qtil li kultant ma kienx ikun iggustifikat. Dan id-diskors gieli smajthu minghand pawlini ukoll li jghidu li id-dumnikani "Qatlu u haqru nies bla ebda skruplu" taparsi f'isem Alla!! Dan li ridt infisser jien hbieb. Rigward il kotba u l-eretici, ikolli nghid li jekk ghandkom ragun intom nahseb anke il-kotba li irreferejt ghalihom kienu eretici ghax ezattament hekk kien hemm miktub!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail MSN Messenger
cityval
Site Admin


Joined: 17 Jul 2006
Posts: 445
:


Items

PostPosted: Sat Sep 06, 2008 7:19 am    Post subject: Reply with quote

Li hemm xi pawlini li jsemmu l-inkwizizjoni ma nehodiex bi kbira. Hasra li jaghmlu hekk ghax l-iskop taghhom allura hu li jsezzebilhu lil Qaddis Missierna San Duminku li wara kollox huwa l-akbar xempju tat-taghlim tal-Appostlu tal-Gnus San Pawl. Nispera li f`din is-sena jitghallmu bil-verita it-taghlim ta Pawlu!!!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
cityval
Site Admin


Joined: 17 Jul 2006
Posts: 445
:


Items

PostPosted: Sat Sep 06, 2008 7:53 am    Post subject: Araw naqra kemm ghanda ragun bil-provi! Reply with quote

Araw naqra kemm ghanda ragun bil-provi! u mhux bil-paroli:

http://www.maltadiocese.org/page.aspx?p=1508&l=2
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Bazilikari
Dumnikan Kbir
Dumnikan Kbir


Joined: 05 Aug 2008
Posts: 49
:


Items

PostPosted: Sat Sep 06, 2008 9:37 am    Post subject: Reply with quote

nahseb li morna ftit il bod missugett tal paroca ax spicajna nitkelmu fuq linkwizizjoni . hu veru li d dumnikani kelom parti biex najdula ek importanti ima dan ax sinjal li kien ordni fdat mil papa dak iz zmien mhux ax ilum le. qabel il papa ma kienx bniedem kif narawh ilum sahansitra kelu larmata tijaw.

dwar il kwistjoni tal partoca ktibt hafna drabi u isa gbajt em bzon naraw xnamlu u nqumu fuq tana. dik il web site tal curia ajejt nara ili snin u naqsam qalbi meta nisma l curia tajd li dumnikani uma 1 paroca u l ghaqda pawlina tichad dan il fatt.

mela fl opinjoni tijaj dawn in nies laqnqas fil curia u fdak li tajd ma jemmnu.

nalaq bili nfakar in nies ghal 80s night ta ghada niltaqaw u viva missier il belt al dejjem!
Back to top
View user's profile Send private message
kalaroga
Dumnikan Kbir
Dumnikan Kbir


Joined: 23 Jul 2008
Posts: 173
:
Location: Sliema

Items

PostPosted: Sat Sep 06, 2008 4:32 pm    Post subject: Reply with quote

L-ahwa ghadni kif kont fuq you tube u sibt video dizastruz tad dhul ta san Pawl fil-knisja......laqqas hemm ghalfejn nipprova nipparaguna id-differenza ghax f'dan l-istadju inkun superfluwu, imma nitlobkhom tarawha biex zgur tkunu certi li m'hemmx paragun!! Biss biss insemmi nuqqas qawwi ta attendenza lejn din il purcissjoni li suppost huma jghidu li kulhadd ghandu "OBBLIGU" li jattendi!!! Mela kieku ma kienitx x'kien ikun hemm??! Ir-reffiegha wehidhom?? Innutaw ukoll it tahwid tal marci hekk kif san pawl kien wasal biex jidhol.....filli marc, filli l-innu marc u kif dahal daqqew l-innu lill san pawl!!! Nikteb u nitbissem......ma tfajtx il-link hawn taht ghax qatt ma nasal incappas din il gmiel ta web site b'materjal inferjuri Smile
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail MSN Messenger
cityval
Site Admin


Joined: 17 Jul 2006
Posts: 445
:


Items

PostPosted: Sat Sep 06, 2008 6:30 pm    Post subject: Reply with quote

Jimporta Nikkalmaw l-ahwa.
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
veritas
Dumnikan Kbir
Dumnikan Kbir


Joined: 25 Jun 2008
Posts: 137
:


Items

PostPosted: Fri Sep 12, 2008 1:00 pm    Post subject: konferenza stampa Reply with quote

hbieb tieghi jidher li dan it topic li ftaht jiena interessakom mhux hazin u ghalhekk inhass il bzonn li niddiskutu bejnietna dan is suggett imma jiena nibqa sorpriz kif ahna id dumnikani ghanda storja bhall din u minn hu responsabbli ma jsejjahx konferenza stampa halli l affarijiet jiccaraw ruhom ghall minn ghad ghandu l madmad jaghttilu ghajnejh u ma jixtieqx jisma l verita kholla.
immaginaw ftit li kieku dan is suggett gie ghall attenzjoni f xi lokalita ohra kif kienu jigu iccarati l-affarijiet immedjatament.
wake up please!!!!
ejjew nuru lill malta kholla minn ahna id dumnikani permezz li l-informazzjoni inwasluha ahna halli zgur tasal fejn ghanda tasal.

rieda tal azzar Laughing Laughing Wink Wink Very Happy
Back to top
View user's profile Send private message
kalaroga
Dumnikan Kbir
Dumnikan Kbir


Joined: 23 Jul 2008
Posts: 173
:
Location: Sliema

Items

PostPosted: Fri Sep 12, 2008 3:40 pm    Post subject: Reply with quote

Habib nissimpatizza mieghek imma kif gieli ghedt qabel KULHADD jaf il-verita anke huma imma tant tweggaghom li jkomplu jgebbdu u jigdbu kemm jifilhu. Pero li ssejjah konferenza stampa hija too much nahseb. Tkun qed isserrahom u ttihom pjacir li jarawk tinkedd izzejjed. Barra min hekk il-parocca taghna tidher f'dawl ikrah ghax dawn l-affarijiet ma jsehhu mkien....min hu serju u irid ikun jaf il-verita jaghmel xoghlu u malajr isir jaf il fatti veri!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail MSN Messenger
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    Dumnikani Beltin Forum Index -> Dumnikani Beltin All times are GMT + 1 Hour
Goto page Previous  1, 2
Page 2 of 2

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Dumnikani Beltin topic RSS feed 


SwiftBlue Theme created by BitByBit
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
FREE FORUM HOSTING by AtFreeForum. Terms of Service - Privacy Policy
FASHION ACCESSORIES - BLING BLING - LADIES WATCHES - KOREAN CHILDREN CLOTHING - ONLINE BARGAIN STORE - FASHION JEWELLERIES